АЙ БО МАНУ ПИНХОН ЧУ ДИЛ, АЗ ДИЛ САЛОМАТ МЕКУНАМ...

Admin

Администратор
Основатель проект
АЙ БО МАНУ ПИНҲОН ЧУ ДИЛ, АЗ ДИЛ САЛОМАТ МЕКУНАМ…

Баъзе бошанд, ки салом диҳанд ва аз саломи эшон бỷи дуд ояд ва баъзе бошанд,
ки салом диҳанд ва аз саломи эшон бỷи мушк ояд. Ин касе дарёбад, ки ỷро машоме бошад. Ёрро мебояд имтиҳон кардан, то охир пушаймонй набошад.
Суннати Ҳақ ин аст: Ибдоъ бинафсика.
Нафс низ агар даъвои бандагй кунад, бе имтиҳон аз ỷ қабул макун.
Дар вузỷ обро дар бинй мебаранд, баъд аз он мечашанд.
Ба муӌарради дидан қаноат намекунанад, яъне шояд сурати об бар ӌо бошад ва таъму бỷяш мутағайир бошад.
Ин имтиҳон аст ӌиҳати сиҳати обе. Он гаҳ баъд аз имтиҳон ба рỷ мебаранд.
Ҳар чй ту дар дил пинҳон дорй, аз неку бад, Ҳақ таоло онро ба зоҳири ту пайдо гардонад. Ҳар чй бехи дарахт пинҳон мехурад, асари он дар шоху барг зоҳир мешавад. Симоҳум фй вуӌуҳиҳим ва қувлуҳу таоло синасимуҳу ала-л-
хуртуми. Агар хар касе бар замири ту мутталеъ нашавад, ранги рỷи худро чй хоҳй кардан?
 
АЙ БО МАНУ ПИНҲОН ЧУ ДИЛ, АЗ ДИЛ САЛОМАТ МЕКУНАМ…

Баъзе бошанд, ки салом диҳанд ва аз саломи эшон бỷи дуд ояд ва баъзе бошанд,
ки салом диҳанд ва аз саломи эшон бỷи мушк ояд. Ин касе дарёбад, ки ỷро машоме бошад. Ёрро мебояд имтиҳон кардан, то охир пушаймонй набошад.
Суннати Ҳақ ин аст: Ибдоъ бинафсика.
Нафс низ агар даъвои бандагй кунад, бе имтиҳон аз ỷ қабул макун.
Дар вузỷ обро дар бинй мебаранд, баъд аз он мечашанд.
Ба муӌарради дидан қаноат намекунанад, яъне шояд сурати об бар ӌо бошад ва таъму бỷяш мутағайир бошад.
Ин имтиҳон аст ӌиҳати сиҳати обе. Он гаҳ баъд аз имтиҳон ба рỷ мебаранд.
Ҳар чй ту дар дил пинҳон дорй, аз неку бад, Ҳақ таоло онро ба зоҳири ту пайдо гардонад. Ҳар чй бехи дарахт пинҳон мехурад, асари он дар шоху барг зоҳир мешавад. Симоҳум фй вуӌуҳиҳим ва қувлуҳу таоло синасимуҳу ала-л-
хуртуми. Агар хар касе бар замири ту мутталеъ нашавад, ранги рỷи худро чй хоҳй кардан?


i-725.gif


Ёрро имтихон бояд кард…… Дар назари Мавлоно чун иштироки алфозу
мушобаҳати суратҳо раҳзани солик аст, пас бояд суратҳои мушобеҳро бар меъёрҳо ва маҳакҳо арза кард, то мақоми ҳар як маълум шавад:

Сад ҳазор инчунин ашбоҳ бин,
Байнашон ҳафтодсола роҳ бин.
Ҳар ду сурат гар ба ҳам монад, равост,
Оби шỷру оби ширинро сафост.
Ӌуз, ки сохибзавқ к-ошносад ба ёб,
Ỹ шиносад оби хуш аз шỷраоб. Маснавй.

Ҳамчунин ёронро бояд ба зоиқаи дил озмуд ва салому хушомадиашонро бар машоми ӌон арза кард, зеро:

Одамй хоранд ағлаб мардумон,
Аз саломалайкашон кам ӌу амон.
Бе тамаъ нашнидаам аз хосу ом,
Ман саломе, эй бародар вассалом.
Як саломе нашнавй эй марди дин,
Ки нагирад охират он остин.
Ӌуз саломи Ҳақ , ту ҳин онро биӌỷ,
Хона-хона, ӌо ба ӌову кỷ ба кỷ.
Аз даҳани одами хушмашом,
Ҳам паёми Ҳақ шунидам ҳам салом.
З-он саломи у саломи Ҳақ шудаст,
К-оташ андар дудмони худ задаст. Маснавй.

Агар касе дар ҳақи касе нек гỷяд, он хайру некй ба вай оид мешавад ва дар ҳақиқат, он санову ҳамд ба худ мегỷяд.
Назири ин чунон бошад, ки касе гирди хонаи худ гулистону райҳон корад, ҳар боре, ки назар кунад, гулу райҳон бинад, ỷ доиман дар биҳишт бошад.
Чун хỷ кард ба хайр гуфтани мардумон, чун ба хайри яке машғул шуд, он кас махбуби вай шуд ва чун аз ỷ ёд ояд, маҳбубро ёд оварда бошад .
Ёд овардани маҳбуб гулу гулистон асту равҳу роҳат аст.
Ва чун бади яке гуфт, он кас дар назари ỷ мабғуз шуд, чун аз у ёд кунад ва хаёли ỷ пеш ояд, чунонаст, ки мор ё гаждум ё хору хошок дар назари ỷ пеш омад.
Акнун чун метавонй, ки шабу рỷз гулистон бинй ва риёзи Ирам бинй, чаро дар миёни мористону хористон гардй?
Ҳамаро дỷст дор, то ҳамеша дар гулу гулистон бошй.
Ва чун ҳамаро душман дорй, хаёли душманон дар назар меояд,
чунон аст, ки шабу рỷз дар хористону мористон мегардй.
Пас авлиё, ки ҳамаро дỷст медоранду нек мебинанд, онро барои
ғайр намекунанд, барои худ коре мекунанд, то мабодо ки хаёле макрỷҳ ва мабғуз дар назари эшон ояд. Чун зикри мардумону хаёли мардумон дар ин дунё лобуду ногузир аст, пас ӌаҳд карданд, ки дар ёди эшону зикри эшон ҳама маҳбуб ва матлуб ояд, то кароҳати мабғуз мушавваши роҳи эшон нагардад.
Пас ҳар чй мекунй дар ҳақи халқ ва зикри эшон мекунй ба хайру шар,он ӌумла ба ту оид мешавад. Ва аз ин Ҳақ таоло мефармояд:
Ман амила солиҳан фалинафсиҳи ва ман асои фаъалайҳо.
Ва май-йамал мисқола зарратин хайрай-йараҳ ва май – йамал
мисқола зарратин шаррай-йараҳ.


i-726.gif


АЙ БО МАНУ ПИНҲОН ЧУ ДИЛ…
Ай бо ману пинҳон чу дил, аз дил саломат мекунам,
Ту Каъбай, ҳар ӌо равам, қасди мақомат мекунам.
Ҳар ӌо, ки ҳастй, ҳозирй, аз дур дар мо нозирй,
Шаб хона рушан мешавад, чун ёди номат мекунам.
Гаҳ ҳамчу бози ошно, бар дасти ту пар мезанам,
Гаҳ чун кабỷтар парзанон оҳанги бомат мекунам…
Гар ғоибй, хар дам чаро осеб бар дил мезанй,
В-ар ҳозирй, пас ман чаро дар сина домат мекунам.
Дурй ба тан, лек аз дилам андар дили ту рỷз нест,
З-он равзана дуздида ман чу маҳ паёмат мекунам.
Ай офтоб, аз дур ту, бар мо фиристй нур ту,
Ай ӌони ҳар маҳчур ту, ӌонро ғуломат мекунам.
Ман ойинаи дилро зи ту ин ӌо сақолй медиҳам,
Ман гỷши худро дафтари лутфи каломат мекунам.
Дар гỷши ту, дар хуши ту в-андар дили пурӌỷши ту,
Инҳо чй бошад? Ту манй в-ин васфи омат мекунам.
Ай дил, на андар моӌаро мегуфт он дилбар туро,
Ҳарчанд аз ту кам шавад, аз худ тамомат мекунам.
Гаҳ рост монанди «алиф», гаҳ каж чун ҳарфи мухталиф,
Як лаҳза пухта мешавй, як лаҳза хомат мекунам.
Гар солҳо роҳ меравй, чун муҳрай дар дасти ман,
Чизе, ки ромаш мекунй, з –он чиз ромат мекунам.
Ай шаҳ Ҳусомуддин Ҳусайн, мегуй ба ӌонон, ки ман,
Ӌонро хилофи маърифат баҳри ҳисомат мекунам. МАВЛОНО

Зебуннисо Мухаммадрашрод.
1.Маснавии Маънави Мавлоно Чалолуддин Мухаммад Балхй
Бар асоси матни Р. Николсон ва мукобила бо нусхахои дигар
Нашри Замон Техрон 2001
2.Чалолиддин Румй Фихи мо фихи
Тахия ва тавзехоти Абдуллох Муллобокизодаи Шаваткй
3.Мавлоно Чалолуддини Румй
Девони кабир
Душанбе Дониш 2007


i-727.gif


i-728.gif
 
Назад
Верх Низ